Лоза (Vitis)

Регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
Екскориоза
Краста
Мана
ШАМПИОН ВПАЛФИЛ ВГЦИКЛО Р ЛИКИДОМИКАЛ ФЛАШПРЕЗИДИУМ ЕДНОЗОРВЕК ВИНАБРИАСФИНКС ЕКСТРАИСАЙОКОРСЕЙТ МАКС ВПКОДИМУР 50 ВПГОЛБЕКС ВПОРВЕГОСОЛОФОЛДИМИКС 500 СКДИТАН М-45КИЙФОЛ ВГКУПРОЦИН СУПЕР МКИЛАТЕ ВГПЕРГАДО Ф 45 ВГМАГМА ТРИПЪЛ ВГСТАМИНА 50 СЛДЕСПИНАСАВИАЛ ФОРТЕАНТРАКОЛ 70 ВГВАЛБОНКАПЪР ЛАИНКОМАНАМИД 100 СКФОЛПАН 80 ВДГРИДОМИЛ ГОЛД КОМБИ 45 ВГКУПРАВАЛИС ФПЕНКОЦЕБ 80 ВПФИТОСЕВТАЛЕНДО 20 ЕКДРАГО 76 ВПОПТИКС ДИСПЕРСАЛИАЛ 80 ВГПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГФОЛПАН ГОЛДЕЪРУАН СК МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГВИНКЕР ВГКОРСЕЙТ Р ВПКОДИМУР ММОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГТУИНГОМЕДЕЙРО Ф ВГДИТАН ДГКИЛАТЕ ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД ММЕДЕЙРО М ВГКИЙФОЛ ВППЕРГАДО МЕД 27 ВГФОСИКАШАМП ВПДАБЪЛ КАПЪР КИЙМАНФИЛ 75 ВГАМАЛИН ФЛОДЕЛАН ПРОБОРДО МИКС 20 ВПКАТАНГА МАНКАПЪР КИЙ ФЛОУЦЕРАКСЕЛДАРАМУНГАЛБЕН 8 М 65КОПРАНТОЛ ДУОЛИЕТООПТИКС РАКСАНИТ-CU ВПКОДИМУР СКАРМЕТИЛ-С ВПМЕДЯН ЕКСТРА 350 СКБРИОНФЛО 100 СКСАНКОЦЕБ 80 ВПМЕТОМОР ФФОЛДЪР 80 ВГАФРОСАН ДУПЛОБИАНКОКОДИМУР 38 ФЛОКУПРОХАЙ 50 ВПФУНГУРАН ОН 50 ВПГОЛБЕКС ВГКУПРОКСАТ ФЛЛАИНКОБРЕ МФОСБЕЛ ПЛЮСМАКК 50 ВПИКУЕЙШЪН ПРОВИНТИДЖ С ДИСПЕРСМАНФИЛ 80 ВППРОФИЛУКСАЛФИЛ ДУПЛОРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГФОЛОУ 80 ВГБАНКО 500КАТАНГА ЕКСПРЕСКАПЪР КИЙМИЛДИКЪТСОРИАЛ ЛХФОЛПЕТИС 50 СКВИТРА 50 ВПАВТАР 75 НТКЕРАЛАКУАДРИС 25 СКФИТОСАРКАНДИСКУС ДФАКРОБАТ ПЛЮС ВГАРМЕТИЛ МКАБРИО ТОПМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПСИМБАЛ ФЛОУЛЕЙМАЙАКТЛЕТ ФКОРСЕЙТ Р ДФМОКСИМАТ 505 ВПВИНОСТАРМАЕСТРО ВГСТРОБИ ДФКУПЕРТИН МКУПРОЦИН 35 ВППЕНКОЦЕБ 75 ВГФОСБЕЛ 80 ВПЕЛЕКТИС 75 ВГВАЛИС ПЛЮСМАНКОЦЕБ 80 ВППЕРГАДО ДАЛФИЛ ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГАМПЕКСИОФЛОУЕТ 80 ВГКОПФОРС ЕКСТРАСИНСТАРВИТЕНЕ ТРИПЛО РКОСАЙД 2000 ВГКУАНТУМ РОКПАСОДОБЛЕ 70 ВГФИЛДЪР 69 ВГШАВИТ Ф 72 ВДГТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛАКРОБАТ РПОЛИРАМ ДФЗОРВЕК ВИНАБЕЛФРИЛЪР 80 ВГЕНЕРВИН СКМЕДЕЙРО 80 ВГРУМБА 35 СКВЕРИТА ВГКОРСЕЙТ М ДФМОКСИМАТ 505 ВГТАЕГРОДЕЛАН 700 ВДГВИТИПЕК ВГКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВФОСБЕЛ 80 ВГРЕВУС 250 СКРОКСАМ 75 ВГ
Оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
Червен бренер
Черно гниене
Регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
Акари
Американска лозова цикада
Бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
Жълт лозов акар
Жълт паяжинообразуващ акар
Зелева дървеница
Калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
Листни бълхи
Листни въшки
Листозавивачки
Лозов листов акар
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
Лозова пъстрянка
Лозова цикада
Лозови молци
Малка лозова листозавивачка
Молци
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена сливова щитоносна въшка
Огневки
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Плодови мухи
Подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
Телени червеи
Трипси
Филоксера
Флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
Цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
Щитоносни въшки