Картофи (Solanum tuberosum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Кокошо просо
Многогодишни житни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернария
Брашнеста мана
Картофена мана
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Мана
АРМЕТИЛ ММАНКОЦЕБ 80 ВППЕНКОЦЕБ 75 ВГАКРОБАТ РДЕСПИНАКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВШАМП ВПСАНКОЦЕБ 80 ВПБАНДЖОМОКСИМАТ 505 ВГИНФИНИТО СКПРОКСАНИЛАНТРАКОЛ 70 ВГКОДИМУР 38 ФЛОРАНМАН TОПСУГОИФОСБЕЛ ПЛЮСМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯДИТАН ДГВАЛИС ПЛЮСМАКК 50 ВПКОНСЕНТО СКРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКУПРАСИМБАЛ ФЛОУКОРСЕЙТ МАКС ВПВЕРИТА ВГМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВППРЕЗИДИУМ ЕДНОИКУЕЙШЪН ПРОАЛФИЛ ДУПЛОКАПЪР ЛАИНКОПРОФИЛУКСКОРСЕЙТ М ДФФИЛДЪР 69 ВГДИФЛУНОВАШАМПИОН ВПМАНАМИД 100 СКДИМИКС 500 СКПЕНКОЦЕБ 80 ВПБАНДЖО ФОРТЕКУПРОХАЙ 50 ВПКАТАНГА МАНКУАНТУМ РОККОРСЕЙТ Р ВПФУНГУРАН ОН 50 ВПВАЛБОНМАНФИЛ 75 ВГЛЕЙМАЙПОЛИРАМ ДФКАПЪР КИЙ ФЛОУЛАИНКОБРЕ МАВТАР 75 НТКОРСЕЙТ 60 ВГСИМБАЛ 45 ВГТАЕГРОКОДИМУР СКЛИЕТОКОПФОРС ЕКСТРАВИТРА 50 ВПФЛУАЗИНОВАРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГКОДИМУР 50 ВПРИВАЛ ДУОТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛБИАНКОФОЛПАН 80 ВДГДАРАМУНБАНКО 500МАНФИЛ 80 ВПДИТАН М-45АКРОБАТ ПЛЮС ВГКАПЪР КИЙКУПРОЦИН 35 ВПАКСИДОРЕНЕРВИН СККУПРОКСАТ ФЛБРИОНФЛО 100 СКВИТЕНЕ ТРИПЛО РЗОРВЕК ЕНДАВИАКАРИАЛ СТАРРАНМАН ТУИН ПАККОДИМУР МКОРСЕЙТ Р ДФТРИОМАКС 45 ВП
Почвени патогени
Ризоктония
Склеротиния
Струпясване
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Диабротика
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Ипсилонова нощенка
Картофен молец
Картофена цистообразуваща нематода
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листояди
Майски бръмбар
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подземни нощенки
Попово прасе
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Скакалци
Телени червеи
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади