Картофи (Solanum tuberosum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Кокошо просо
Многогодишни житни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернария
Брашнеста мана
Картофена мана
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Мана
МАНКОЦЕБ 80 ВПЕНЕРВИН СКАРМЕТИЛ МПЕНКОЦЕБ 75 ВГАКРОБАТ РДЕСПИНАСАНКОЦЕБ 80 ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВМОКСИМАТ 505 ВГБАНДЖОСУГОИИНФИНИТО СКПРОКСАНИЛАНТРАКОЛ 70 ВГКОДИМУР 38 ФЛОРАНМАН TОПМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯФОСБЕЛ ПЛЮСКУПРОХАЙ 50 ВПДИТАН ДГВАЛИС ПЛЮСКОНСЕНТО СКРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКУПРАКОРСЕЙТ МАКС ВПСИМБАЛ ФЛОУВЕРИТА ВГМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПМАКК 50 ВПИКУЕЙШЪН ПРОАЛФИЛ ДУПЛОКАПЪР ЛАИНКОПРЕЗИДИУМ ЕДНОКОРСЕЙТ М ДФПРОФИЛУКСШАМПИОН ВПФИЛДЪР 69 ВГАКСИДОРДИМИКС 500 СКПЕНКОЦЕБ 80 ВПБАНДЖО ФОРТЕМАНАМИД 100 СКДИФЛУНОВАКАТАНГА МАНКУАНТУМ РОККОРСЕЙТ Р ВПФУНГУРАН ОН 50 ВПМАНФИЛ 75 ВГШАМП ВПВАЛБОНПОЛИРАМ ДФКАПЪР КИЙ ФЛОУЛЕЙМАЙКОРСЕЙТ 60 ВГСИМБАЛ 45 ВГЛАИНКОБРЕ МЛИЕТОТАЕГРОВИТРА 50 ВПКОПФОРС ЕКСТРАКОДИМУР СКРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГКОДИМУР 50 ВПБИАНКОФОЛПАН 80 ВДГРИВАЛ ДУОМАНФИЛ 80 ВПТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛБАНКО 500ДИТАН М-45АКРОБАТ ПЛЮС ВГКАПЪР КИЙДАРАМУНКУПРОЦИН 35 ВПКУПРОКСАТ ФЛАВТАР 75 НТВИТЕНЕ ТРИПЛО РБРИОНФЛО 100 СККАРИАЛ СТАРРАНМАН ТУИН ПАККОДИМУР МКОРСЕЙТ Р ДФТРИОМАКС 45 ВПЗОРВЕК ЕНДАВИА
Почвени патогени
Ризоктония
Склеротиния
Струпясване
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Диабротика
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Ипсилонова нощенка
Картофен молец
Картофена цистообразуваща нематода
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листояди
Майски бръмбар
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подземни нощенки
Попово прасе
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Скакалци
Телени червеи
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади