Патладжан (Solanum melongena)

Регистрирани препарати за растителна защита при Патладжан

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Антракноза
Бактериен пригор
Бактерийно петносване
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Картофена мана
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Краста
Листна плесен
Мана
Почвени патогени
Сиво гниене
Склеротиния
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Голяма сливова листна въшка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Картофен молец
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Минираща муха
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Сив червей
Скакалци
Сребристо точкова нощенка
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Тютюнев трипс
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Южна зелена миризливка