Пипер (Capsicum annuum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пипер

Регистрации срещу болести
Fusarium spp
Pythium spp
Бактериен пригор
Бактерийно петносване
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Картофена мана
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Краста
Листна плесен
Мана
Почвени патогени
Сиво гниене
Склеротиния
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Голяма сливова листна въшка
Доматен акар
Доматен миниращ молец
Доматен червенокафяв акар
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Минираща муха
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Паяжинообразуващи акари
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Попово прасе
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Скакалци
Сребристо точкова нощенка
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Южна зелена миризливка