Маруля (Lactuca sativa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Маруля

Регистрации срещу болести
Fusarium spp
Pythium spp
Rhizoctonia spp
Алтернариоза
Антракноза
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Мана
Сиво гниене
Склеротийно увяхване
Склеротинийно гниене
Склеротиния
Струпясване
Черни листни петна
Регистрации срещу неприятели
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Въшка по салатата
Галообразуващ зелев хоботник
Гамозначна нощенка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Паяжинообразуващи акари
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Скакалци
Сребрист цитрусов акар
Сребристо точкова нощенка
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади