Грах (Pisum sativum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Грах

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Галообразуващ зелев хоботник
Гамозначна нощенка
Грахов зърнояд
Грахова галица
Грахова листна въшка
Грахова листозавивачка
Грудков хоботник
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Западна цвеклова бълха
Зелев трипс
Зелева нощенка
Зелена грахова листна въшка
Зърнояди
Ивичест грахов хоботник
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Сив червей
Скакалци
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Тъмна грахова листозавивачка
Фиев зърнояд
Хоботници
Царевичен стъблопробивач
Цвеклова листна въшка
Цикади
Черна бобова листна въшка