Метсулфурон метил

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метсулфурон метил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни широколистни плевели АКУРАТ 20 ВГ АКУРАТ 60 ВГ ЛАРЕН 20 СГ РИКОРСО ФИНИ ВГ
Широколистни плевели МЕТСУРАМ 200 ВГ
Овес Едногодишни широколистни плевели ФИНИ ВГ
Пшеница Едногодишни широколистни плевели АКУРАТ 20 ВГ АКУРАТ 60 ВГ ЛАРЕН 20 СГ РИКОРСО РОТЕР ВГ ФИНИ ВГ
Широколистни плевели МЕТСУРАМ 200 ВГ
Ръж Едногодишни широколистни плевели АКУРАТ 20 ВГ
Тритикале Едногодишни широколистни плевели АКУРАТ 20 ВГ РИКОРСО ФИНИ ВГ
Широколистни плевели МЕТСУРАМ 200 ВГ