Метсулфурон метил

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метсулфурон метил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни широколистни плевели АКУРАТ 20 ВГ АКУРАТ 60 ВГ ЛАРЕН 20 СГ МЕТСУРАМ 200 ВГ РИКОРСО ФИНИ ВГ
Овес Едногодишни широколистни плевели ФИНИ ВГ
Пшеница Едногодишни широколистни плевели АКУРАТ 20 ВГ АКУРАТ 60 ВГ ЛАРЕН 20 СГ МЕТСУРАМ 200 ВГ РИКОРСО РОТЕР ВГ ФИНИ ВГ
Ръж Едногодишни широколистни плевели АКУРАТ 20 ВГ
Тритикале Едногодишни широколистни плевели АКУРАТ 20 ВГ МЕТСУРАМ 200 ВГ РИКОРСО ФИНИ ВГ