Леща (Lens culinaris)

регистрирани препарати за растителна защита при Леща

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Грахова листозавивачка
Грудков хоботник
дървеници
Зелев трипс
зърнояди
Колорадски бръмбар
Листни въшки
молци
нощенки
Оранжерийна белокрилка
трипси
фиев зърнояд
цвеклова листна въшка