Киви

Регистрирани препарати за растителна защита при Киви

Регистрации срещу плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Бактериални болести
Бактериоза
Почвени патогени
Регистрации срещу неприятели
Малка лозова листозавивачка
Нематоди
Почвени неприятели
Средиземноморска плодова муха
Черна маслинова щитоносна въшка
Черничева щитоносна въшка