НЕОРЕЛ ЕК

търговско наименование НЕОРЕЛ ЕК
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 60 г/л
хлорпирифос метил 90 г/л
производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба първа професионална

Структурно третиране - третиране на сгради за съхранение, машини за обработка на зърно и всички части на съоръженията за съхранение. Зърното, което ще се съхранява в третирани с ПРЗ Неорел ЕК помещения не бива преди това да е третирано с продукти съдържащи а. в циперметрин и/или хлорпирифосметилл.

Регистрации на препарата НЕОРЕЛ ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
0.4 - 0.8 мл/м²

Празни складове (структурно третиране *** преди съхранение на пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, лимец, ориз и царевица) Срещу Неприятели по складираното зърно, малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), Житна гъгрица (Sitophilus granarius), Оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), Царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), Молец по сушените плодове (Plodia interpunctella) – внася се преди складиране (3-4 седмици)

В доза 0.4 мл/м2 за непропускливи повърхности (неабсорбиращ).
В доза 0.8 мл/м2 за пропускливи повърхности (абсорбиращи).
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс - 50 мл/м2