Шипка (Rosa canina)

регистрирани препарати за растителна защита при Шипка

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф

регистрации срещу неприятели

регистрации срещу болести