Царевица (Zea mays)

регистрирани препарати за растителна защита при Царевица

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАСТРАЛ 4 СК
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиОКСО 337 EК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевели СЪКСЕСЪР ТХ
едногодишни житни плевелиМАЙСТЕР ОД
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиЛУМАКС 375
едногодишни житни плевелиУИНГ-П
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиСТЕЛАР 210 СЛ
едногодишни житни плевелиГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК
едногодишни житни плевелиКАМИКС 560 СЕ
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиМЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК
едногодишни житни плевелиКИДЕКА
едногодишни житни плевелиКРЮ 4 СК
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиМОНСУН АКТИВ ОД
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиКАЛИСТО 480 СК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиТИТУС 25 ДФ
едногодишни житни плевелиЛУМАКС 312
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиЕКИП СК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиСУЛКОГАН 300 СК
едногодишни житни плевелиТЕМЗА СК
едногодишни житни плевелиФРОНТИЕР СУПЕР
едногодишни житни плевелиСИРИО 4 СК
едногодишни житни плевелиВЕНТУМ ВГ
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАДЕНГО 465 СК
едногодишни житни плевелиКАПРЕНО СК
едногодишни житни плевелиЕВОЛИЯ
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиЛОГОС 4 СК
едногодишни житни плевелиОСОРНО
едногодишни житни плевелиСПЕКТРУМ
едногодишни житни плевелиКАЛИСТО 480 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиМЕРЛИН ФЛЕКС ЕКСТРА
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиВЕНТУМ ВГ
едногодишни житни плевелиОКСО 337 EК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиСУВЕРЕН ОД
едногодишни житни плевелиСИЛБА СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиКЛИК ДУО
едногодишни житни плевелиЕКИП ОД
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиКЛИО
едногодишни житни плевелиМОНСУН АКТИВ ОД
едногодишни житни плевелиАКРИС
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиМЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК
едногодишни широколистни плевелиКИДЕКА
едногодишни широколистни плевелиПЛЕДЖ 50 ВП
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиКАЛИСТО 480 СК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиКАЛИСТО ПЛЮС
едногодишни широколистни плевелиМИСТРАЛ ОПТИ
едногодишни широколистни плевелиЛУМАКС 312
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиЕКИП СК
едногодишни широколистни плевелиДива
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиСУЛКОГАН 300 СК
едногодишни широколистни плевелиТЕМЗА СК
едногодишни широколистни плевелиПИК 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиОКСО 337 EК
едногодишни широколистни плевелиАДЕНГО 465 СК
едногодишни широколистни плевелиКАСПЪР 55 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЕВОЛИЯ
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиКЛИК ПРО
едногодишни широколистни плевелиОСОРНО
едногодишни широколистни плевелиОНИКС
едногодишни широколистни плевелиГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК
едногодишни широколистни плевелиКАМБИО СЛ
едногодишни широколистни плевелиВИКТУС ОД
едногодишни широколистни плевели КАЛАРИС ПРО
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиКЛИОФАР 600 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиМЕРЛИН ФЛЕКС ЕКСТРА
едногодишни широколистни плевелиМОНСУН АКТИВ ОД
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиОКСО 337 EК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиСУВЕРЕН ОД
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиХЕМНИКО 24 СК
едногодишни широколистни плевелиКЛИК ДУО
едногодишни широколистни плевелиБАЗИС 75 ДФ
едногодишни широколистни плевелиЕКИП ОД
едногодишни широколистни плевелиОНИКС
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиКЕЛВИН ОД
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиКЛИО
едногодишни широколистни плевелиМАТОН 600 ЕК
едногодишни широколистни плевелиКАОС
едногодишни широколистни плевелиМОНСУН АКТИВ ОД
едногодишни широколистни плевелиЕСТЕРОН 600 ЕК
едногодишни широколистни плевелиАКРИС
едногодишни широколистни плевелиЕВОЛИЯ
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиКАЛИСТО 480 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевели СЪКСЕСЪР ТХ
едногодишни широколистни плевелиМАЙСТЕР ОД
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЛУМАКС 375
едногодишни широколистни плевелиУИНГ-П
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиДива
едногодишни широколистни плевелиСТЕЛАР 210 СЛ
едногодишни широколистни плевелиСИЛБА СК
едногодишни широколистни плевелиКАМИКС 560 СЕ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
житни и широколистни плевелиМИСТРАЛ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиФОРНЕТ 4 ОД
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиКЕЛВИН УЛТРА
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиМИСТРАЛ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиСУЛКОТРЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиСАМСОН 4 ОД
житни и широколистни плевелиМЕЗМЕР 48 СК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРИНИДИ ВГ
житни и широколистни плевелиПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ
житни и широколистни плевелиТАЛИСМАН
житни и широколистни плевелиАРИГО ВГ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДИКАРИНИ ВГ
житни и широколистни плевелиТАРОТ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиЛАУДИС ВГ
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиЕЛУМИС ОД
житни и широколистни плевелиНИШИН 4 ОД
житни и широколистни плевелиСПАНДИС
житни и широколистни плевелиКИВИ ЕКСТРА 6 ОД
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиЛАУДИС ОД
Житни плевелиКЕЛВИН ТОП
Житни плевелиФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД
Житни плевелиКОЛАЖ 64 ОД
Житни плевелиВИКТУС 4 СК
Житни плевелиСАМСОН ЕКСТРА 6 ОД
Житни плевелиАКЦЕНТ 75 РХ
Житни плевелиМИСТРАЛ ОПТИ
Житни плевелиДАИЧИ ЕКСТРА 6 ОД
Житни плевелиМИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД
Житни плевелиТЕРМИНАТОР 4 СК
Житни плевелиНИКОЗЕА ОД
Житни плевелиВИКТУС ОД
Житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
Житни плевелиПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД
Житни плевелиХЕМНИКО 24 СК
Житни плевелиПРИНЦИПАЛ
Житни плевелиБАЗИС 75 ДФ
Житни плевелиНИКОГАН 4 СК
Житни плевелиКЕЛВИН ОД
Житни плевелиФОКУС УЛТРА
Житни плевелиНИШИН ЕКСТРА 6 ОД
Житни плевелиНИКО
многогодишни широколистни плевелиКАСПЪР 55 ВГ
многогодишни широколистни плевелиКАОС
многогодишни широколистни плевелиКАЛИСТО ПЛЮС
Широколистни плевелиМУСТАНГ 306,25 СК
Широколистни плевелиАМИНОПИЕЛИК 600 СЛ
Широколистни плевелиДИОВИД 60 СЛ
Широколистни плевелиХЕРБОКСОН ТОП
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 72 СГ
Широколистни плевелиСТАРАНЕ ГОЛД
Широколистни плевелиМАГНЕТО СЛ
Широколистни плевелиКалам
Широколистни плевелиКЛИК КОМБИ
Широколистни плевелиДИКОПУР Ф
Широколистни плевелиКАБАДЕКС ЕКСТРА
Широколистни плевелиФЛУРОСТАР 200
Широколистни плевелиПАСИФИК СЛ
Широколистни плевелиКАПРЕНО СК
Широколистни плевелиКЛИК КОМБИ
Широколистни плевелиМУРАЛ
Широколистни плевелиСАНАФЕН
Широколистни плевелиКАБАДЕКС ЕКСТРА
Широколистни плевелиАРАТ
Широколистни плевелиДИФЕНДЪР СЛ
Широколистни плевелиБУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ
Широколистни плевелиДИМБО 480 СЛ

регистрации срещу неприятели

дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕНА ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕША ЕК
Житна мухаСОНИДО 400 ФС
западен коренов царевичен червейСОНИДО 400 ФС
западен коренов царевичен червейДЕША ЕК
западен коренов царевичен червейПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
западен коренов царевичен червейБЕЛЕМ 0,8 МГ
западен коренов царевичен червейМЕТЕОР
западен коренов царевичен червейЕРКОЛЕ ГР
западен коренов царевичен червейДЕКА ЕК
западен коренов царевичен червейКОЛОМБО 0,8 МГ
западен коренов царевичен червейЛАМДЕКС ЕКСТРА
западен коренов царевичен червейДЕНА ЕК
италиански скакалецДЕЦИС 2,5 ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
марокански скакалецДЕЦИС 2,5 ЕК
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиКОРАГЕН 20 СК
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕША ЕК
Обикновен житен бегачТЕРАГАРД ПЛЮС
Обикновен житен бегачАГРИЯ 1050 +
Обикновен житен бегачВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновен житен бегачПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Памукова нощенкаПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
Памукова нощенкаДУКАТ 25 ЕК
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
Памукова нощенкаПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
подземни нощенкиДУРСБАН 4 ЕК
сив царевичен хоботникЛАМДЕКС ЕКСТРА
сив царевичен хоботникМОСПИЛАН 20 СП
сив царевичен хоботникДЕЦИС 2,5 ЕК
сив царевичен хоботникПРОТЕУС 110 ОД
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
Складови неприятелиТАЛИЗМА ЕК
телени червеиБЕЛЕМ 0,8 МГ
телени червеиМОКАП 10 Г
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиКОЛОМБО 0,8 МГ
телени червеиСОНИДО 400 ФС
телени червеиНАТУРАЛИС
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачСАНМБА
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачЦИТРИН МАКС
Царевичен стъблопробивачХЛОРСИРИН 550 ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
Царевичен стъблопробивачПОЛИ 500 ЕК
Царевичен стъблопробивачНУРЕЛЕ Д
Царевичен стъблопробивачДУКАТ 25 ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачЦИПЕРТ 500 ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачПИРИНЕКС 48 ЕК
Царевичен стъблопробивачЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Царевичен стъблопробивачАМПЛИГО 150 ЗК
Царевичен стъблопробивачКОРАГЕН 20 СК
шведска мухаСОНИДО 400 ФС

регистрации срещу болести

Гниене на семенаФУВЪР 300 ФС
Дребни листни петнаКУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ
Листна ръждаКОМЕТ ПРО
Листна ръждаРЕТЕНГО 20 ЕК
питиумМАКСИМ XL 035 ФС
питиумМАКСИМ XL 035 ФС
почвени патогениКАПТАН 50 ВП
почвени патогениРЕАЛ 300 ФС
почвени патогениВИТАВАКС 200 ФФ
почвени патогениФЛОУЗАН ФС
РизоктонияМАКСИМ XL 035 ФС
РъждаКУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ
северен листен пригорКОМЕТ ПРО
северен листен пригорРЕТЕНГО 20 ЕК
северен листен пригорКУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ XL 035 ФС
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ XL 035 ФС
Цветна главняФУВЪР 300 ФС