Римсулфурон

Препарати съдържащи само Римсулфурон

Актуални и стари регистрации на активно вещество Римсулфурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Едногодишни житни плевели ТИТУС 25 ДФ
Едногодишни широколистни плевели ТИТУС 25 ДФ
Житни плевели РИМУРОН
Картофи Едногодишни житни плевели ТИТУС 25 ДФ
Едногодишни широколистни плевели ТИТУС 25 ДФ
Житни плевели РИМУРОН
Царевица Едногодишни житни плевели ТИТУС 25 ДФ
Едногодишни широколистни плевели ТИТУС 25 ДФ
Житни плевели РИМУРОН